آرشیو سال1394
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1394/10/7
4145000ریال
956900ریال
1062800ریال
1116400ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/10/21
4215000ریال
973000ریال
1080700ریال
1135200ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/10/22
4165000ریال
961500ریال
1067900ریال
1121700ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/10/23
4135000ریال
95460ریال
1060200ریال
1133700ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/10/24
4135000ریال
95460ریال
1060200ریال
1133700ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/10/26
4050000ریال
934900ریال
1038400ریال
1090800ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/10/27
4080000ریال
941900ریال
1046100ریال
1098800ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/10/29
4053000ريال
935600ريال
1039200ريال
1091600ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/10/30
4080000ریال
941900ریال
1046100ریال
1098800ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/1
4105000 ریال
947600 ریال
1052500 ریال
1105600 ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/3
4135000ریال
954600ریال
1060200ریال
1113700ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/5
4157000 ريال
959600ريال
1065800ريال
1119600ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/6
4195000 ریال
968400 ریال
1075600 ریال
1129800 ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/7
4200000ريال
969600ريال
1076900ريال
1131200ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/15
4238000ريال
978300ريال
1086600ريال
1141400ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/17
4335000 ریال
1000700 ریال
1111500 ریال
1167500 ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/18
4290000ريال
990300ريال
1099900ريال
1155400ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/19
4315000 ریال
996100 ریال
1106400 ریال
1162100 ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/24
4435000ريال
1023800ريال
1137100ريال
1194500ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/25
4410000ريال
1018100ريال
1130700ريال
1187700ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/26
4300000ريال
992700ريال
1102500ريال
1158100ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/11/27
4320000ريال
997300ريال
1107600ريال
1163500ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/1
4347000ريال
1003500ريال
1114600ريال
1170800ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/2
4370000ريال
1008800ريال
1120500ريال
1177000ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/5
4470000ريال
1031900ريال
1146100ريال
1203900ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/6
4443000ریال
1025700ریال
1139200ریال
1196600ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/9
4415000ریال
1019200ریال
1132000ریال
1189100ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/10
4435000ريال
1023800ريال
1137100ريال
1194500ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/15
4485000ریال
1035400ریال
1149900ریال
1207900ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/20
4458000ریال
1029100ریال
1143000ریال
1200700ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/22
4477000ریال
1033500ریال
1147900ریال
1205800ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/25
4445000ریال
1026100ریال
1139700ریال
1197200ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1394/12/27
4495000ریال
1037700ریال
1152500ریال
1210600ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
آرشیو سال1395
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1395/1/5
4465000ریال
1030700ریال
1144800ریال
1202500ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/9
4485000ریال
1035400ریال
1149900ریال
1207900ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/10
4510000ريال
1042300ريال
1157600ريال
1216000ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/11
4535000ریال
1046900ریال
1162800ریال
1221400ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/16
4515000ريال
1042300ريال
1157600ريال
1216000ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/17
4565000ریال
1053800ریال
1170500ریال
1229500ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/18
4528000ريال
1045300ريال
1161000ريال
1219500ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/21
4570000ریال
1055000ریال
1171700ریال
1230800ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/22
4595000ریال
1060800ریال
1178100ریال
1237600ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/23
4615000ريال
1065400ريال
1183300ريال
1242900ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/24
4638000ریال
1070700ریال
1189200ریال
1249100ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/25
4580000ريال
1057300ريال
1174300ريال
1233500ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/28
4560000ريال
1052700ريال
1169200ريال
1228100ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/30
4525000ريال
1044600ريال
1160000ريال
1218700ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/1/31
4560000ريال
1052700ريال
1169200ريال
1228100ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/4
4510000ريال
1041100ریال
1156400ریال
1214700ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/6
4530000ريال
1045800ريال
1161500ريال
1220000ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/8
4550000ريال
1050400ريال
1166600ريال
1225400ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/11
4650000ريال
1073500ريال
1192300ريال
1252400ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/15
4597000ريال
1061200ريال
1178700ريال
1238100ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/21
4565000ریال
1053800ریال
1170500ریال
1229500ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/26
4540000ريال
1048100ريال
1164000ريال
1222700ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/27
4560000ريال
1052700ريال
1169200ريال
1228100ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/28
4530000ريال
1045800ريال
1161500ريال
1220000ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/2/30
4470000ريال
1031900ريال
1146100ريال
1203900ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/3/5
4420000ریال
1020400ریال
1133300ریال
1190400ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/3/10
4385000ریال
1012300ریال
1124300ریال
1181000ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/3/12
4413000ريال
1018700ريال
1131500ريال
1188500ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/3/16
4470000ريال
1031900ريال
1146100ريال
1203900ريال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/3/17
4450000ریال
1027300ریال
1141000ریال
1198500ریال
قیمت هر مثقال طلا 17 عیار
قیمت هر گرم طلا 18 عیار
قیمت هر گرم طلا 20 عیار
قیمت هر گرم طلا 21 عیار
1395/3/18
4430000ريال
1022700ريال
1135800ريال
1193100ريال
هرمثقال17عیار
هرگرم18عیار
هرگرم20عیار
هرگرم21عیار
1395/3/19
4460000ريال
1029600ريال
1143500ريال
1201200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/3/20
4480000ريال
1034200ريال
1148700ريال
1206600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/3/22
4525000ريال
1044600ريال
1160200ريال
1218700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/3/25
4547000ريال
1049700ريال
1165800ريال
1224600ريال
هرمثقال17عیار
هرگرم18عیار
هرگرم20عیار
هرگرم21عیار
1395/3/27
4620000ريال
1066500ريال
1184600ريال
1244300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/3/29
4595000ريال
1060800ريال
1178100ريال
1237600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/3/31
4560000ريال
1052700ريال
1169200ريال
1228100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/1
4535000ريال
1046900ريال
1162800ريال
1221400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/5
4685000ريال
1081500ريال
1201200ريال
1261800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/6
4735000ريال
1093100ريال
1214000ريال
1275300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/9
4780000ريال
1103500ريال
1225600ريال
1287400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/12
4855000ريال
1120800ريال
1244800ريال
1307600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/19
4940000ريال
1140400ريال
1266600ريال
1330500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/20
4960000ريال
1145000ريال
1271700ريال
1335900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/21
4940000ريال
1140400ريال
1266600ريال
1330500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/22
4895000ريال
1130000ريال
1255100ريال
1318300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/23
4860000ريال
1121900ريال
1246100ريال
1308900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/24
4820000ريال
1112700ريال
1235800ريال
1298200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/28
4805000ريال
1109200ريال
1232000ريال
1294100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/4/30
4785000ريال
1104600ريال
1226900ريال
1288700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/2
4805000ريال
1109200ريال
1232000ريال
1294100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/5
4830000ريال
1115000ريال
1238400ريال
1300800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/6
4857000ريال
1121200ريال
1245300ريال
1308100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/7
4900000ريال
1131200ريال
1256400ريال
1319700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/10
4945000ريال
1141600ريال
1267900ريال
1331800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/12
4995000ريال
1153100ريال
1280700ريال
1345300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/13
4960000ريال
1145000ريال
1271700ريال
1335900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/14
4940000ريال
1140400ريال
1266600ريال
1330500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/16
4890000ريال
1128900ريال
1253800ريال
1317000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/18
4910000ريال
1133500ريال
1258900ريال
1322400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/19
4930000ريال
1138100ريال
1264000ريال
1327800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/20
4970000ريال
1147300ريال
1274300ريال
1338500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/23
4920000ريال
1135800ريال
1261500ريال
1325100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/26
4950000ريال
1142700ريال
1269200ريال
1333200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/5/30
4920000ريال
1135800ريال
1261500ريال
1325100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/6/3
4900000ريال
1131200ريال
1256400ريال
1319700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/6/8
4920000ريال
1135800ريال
1261500ريال
1325100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/6/10
4900000ريال
1131200ريال
1256400ريال
1319700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/6/13
4940000ريال
1140400ريال
1266600ريال
1330500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/6/17
4975000ريال
1148500ريال
1275600ريال
1339900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/6/20
4920000ريال
1135800ريال
1261500ريال
1325100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/6/23
4940000ريال
1140400ريال
1266600ريال
1330500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/7/10
4920000ريال
1135800ريال
1261500ريال
1325100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/7/13
4845000ريال
1118500ريال
1242200ريال
1304900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/7/14
4815000ريال
1111500ريال
1234600ريال
1296800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/7/15
4790000ريال
1105800ريال
1228100ريال
1290100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/7/17
4770000ريال
1101200ريال
1223000ريال
1284700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/7/19
4795000ريال
1106900ريال
1229400ريال
1291400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/7/25
4760000ريال
1098800ريال
1220500ريال
1282000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/7/27
4780000ريال
1103500ريال
1225600ريال
1287400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/3
4810000ريال
1110400ريال
1233300ريال
1295500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/8
4840000ريال
1117300ريال
1241000ريال
1303500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/9
4870000ريال
1124200ريال
1248700ريال
1311600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/11
4900000ريال
1131200ريال
1256400ريال
1319700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/12
4945000ريال
1141600ريال
1267900ريال
1331800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/13
4925000ريال
1136900ريال
1262800ريال
1326400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/15
4950000ريال
1142700ريال
1269200ريال
1333200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/17
4905000ريال
1132300ريال
1257600ريال
1321000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/19
4975000ريال
1148500ريال
1275600ريال
1339900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/20
4938000ريال
1139900ريال
1266100ريال
1329900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/22
4790000ريال
1105800ريال
1228100ريال
1290100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/24
4810000ريال
1110400ريال
1233300ريال
1295500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/25
4810000ريال
1110400ريال
1233300ريال
1295500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/8/29
4770000ريال
1101200ريال
1223000ريال
1284700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/2
4800000ريال
1108100ريال
1230700ريال
1292800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/4
4770000ريال
1101200ريال
1223000ريال
1284700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/7
4815000ريال
1111500ريال
1234600ريال
1296800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/9
4880000ريال
1126600ريال
1251200ريال
1314300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/11
4830000ريال
1115000ريال
1238400ريال
1300800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/13
4875000ريال
1125400ريال
1249900ريال
1313000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/14
4918000ريال
1135300ريال
1261000ريال
1324500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/15
4885000ريال
1127700ريال
1252500ريال
1315700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/23
4915000ريال
1134600ريال
1260200ريال
1323700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/9/25
4890000ريال
1128900ريال
1253800ريال
1317000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/1
4910000ريال
1133500ريال
1258900ريال
1322400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/5
4940000ريال
1140400ريال
1266600ريال
1330500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/6
5025000ريال
1160000ريال
1288400ريال
1353400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/11
4905000ريال
1132300ريال
1257600ريال
1321000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/12
4880000ريال
1126600ريال
1251200ريال
1314300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/13
4905000ريال
1132300ريال
1257600ريال
1321000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/14
4900000ريال
1131200ريال
1256400ريال
1319700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/16
4940000ريال
1140400ريال
1266600ريال
1330500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/18
4970000ريال
1147300ريال
1274300ريال
1338500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/22
4998000ريال
1153800ريال
1281500ريال
1346100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/23
5050000ريال
1165800ريال
1294800ريال
1360000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/25
4990000ريال
1151900ريال
1279400ريال
1343900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/27
5015000ريال
1157700ريال
1285800ريال
1350700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/29
4995000ريال
1153100ريال
1280700ريال
1345300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/10/30
4970000ريال
1147300ريال
1274300ريال
1338500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/4
4990000ريال
1151900ريال
1279400ريال
1343900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/6
4970000ريال
1147300ريال
1274300ريال
1338500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/9
4950000ريال
1142700ريال
1269200ريال
1333200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/11
4905000ريال
1132300ريال
1257600ريال
1321000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/12
4945000ريال
1141600ريال
1267900ريال
1331800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/16
4975000ريال
1148500ريال
1275600ريال
1339900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/17
5000000ريال
1154300ريال
1282000ريال
1346600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/19
5020000ريال
1158900ريال
1287100ريال
1352000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/11/25
4990000ريال
1151900ريال
1279400ريال
1343900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/7
5028000ريال
1160700ريال
1289200ريال
1354200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/14
5005000
1155400
1283300
1348000
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/16
4980000
1149600
1276900
1341200
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/17
4935000ريال
1139200ريال
1265300ريال
1329100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/18
4885000ريال
1127700ريال
1252500ريال
1315700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/19
4915000ريال
1134600ريال
1260200ريال
1323700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/21
4895000ريال
1130000ريال
1255100ريال
1318300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/23
4920000ريال
1135800ريال
1261500ريال
1325100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/24
4900000ريال
1131200ريال
1256400ريال
1319700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/26
4965000ريال
1146200ريال
1273000ريال
1337200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1395/12/28
5005000ريال
1155400ريال
128330ريال
1348000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
آرشیو سال1396
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1396/1/3
5045000ريال
1164600ريال
1293500ريال
1358700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/1/7
5085000ريال
1173900ريال
1303800ريال
1369500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/1/9
5055000ريال
1167000ريال
1296100ريال
1361400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/1/14
5035000ريال
1162300ريال
1291000ريال
1356100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/1/15
5055000ريال
1167000ريال
1296100ريال
1361400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/1/23
5090000ريال
1175000ريال
1305100ريال
1370900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/1/26
5160000ريال
1191200ريال
1323000ريال
1389700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/1/29
5130000ريال
1184300ريال
1315300ريال
1381600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/1/31
5105000ريال
1178500ريال
1308900ريال
1374900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/2
5130000ريال
1184300ريال
1315300ريال
1381600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/4
5100000ريال
1177300ريال
1307600ريال
1373600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/6
5080000ريال
1172700ريال
1302500ريال
1368200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/10
5105000ريال
1178500ريال
1308900ريال
1374900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/11
5080000ريال
1172700ريال
1302500ريال
1368200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/12
5050000ريال
1165800ريال
1294800ريال
1360100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/14
5005000ريال
1155400ريال
1283300ريال
1348000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/16
4930000ريال
1138100ريال
1264000ريال
1327800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/17
4945000ريال
1141600ريال
1267900ريال
1331800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/21
4925000ريال
1136900ريال
1262800ريال
1326400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/24
4950000ريال
1142700ريال
1269200ريال
1333200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/26
4975000ريال
1148500ريال
1275600ريال
1339900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/27
5045000ريال
1164600ريال
1293500ريال
1358700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/28
5025000ريال
1160000ريال
1288400ريال
1353400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/2/30
4980000ريال
1149600ريال
1276900ريال
1341200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/2
5005000ريال
1155400ريال
1283300ريال
1348000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/3
4980000ريال
1149600ريال
1276900ريال
1341200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/9
4965000ريال
1146200ريال
1273000ريال
1337200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/10
49450000ريال
1141600ريال
1267900ريال
1331800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/13
4980000ريال
1149600ريال
1276900ريال
1341200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/16
5000000ريال
1154200ريال
1282000ريال
1346600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/20
4955000ريال
1143900ريال
1270500ريال
1334500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/24
4975000ريال
1148500ريال
1275600ريال
1339900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/25
4945000ريال
1141600ريال
1267900ريال
1331800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/28
4970000ريال
1147300ريال
1274300ريال
1338500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/3/29
4950000ريال
1142700ريال
1269200ريال
1333200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/4/3
5010000ريال
1156600ريال
1284600ريال
1349300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/4/10
5035000ريال
1162300ريال
1291000ريال
1356100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/4/12
5010000ريال
1156600ريال
1284600ريال
1349300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/4/13
4980000ريال
1149600ريال
1276900ريال
1341200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/4/17
4935000ريال
1139200ريال
1265300ريال
1329100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/4/24
4935000ريال
1139200ريال
1265300ريال
1329100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/4/31
4980000ريال
1149600ريال
1276900ريال
1341200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/4
5015000ريال
1157700ريال
1285800ريال
1350700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/5
5045000ريال
1164600ريال
1293500ريال
1358700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/7
5080000ريال
1172700ريال
1302500ريال
1368200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/9
5095000ريال
1176200ريال
1306300ريال
1372200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/10
5115000ريال
1180800ريال
1311500ريال
1377600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/16
5090000ريال
1175000ريال
1305100ريال
1370900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/18
5120000ريال
1182000ريال
1313800ريال
1378900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/19
5140000ريال
1186600ريال
1317900ريال
1384300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/21
5155000ريال
1190000ريال
1321700ريال
1388400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/23
5130000ريال
1184300ريال
1315300ريال
1381600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/24
5110000ريال
1179600ريال
1310200ريال
1376300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/5/26
5145000ريال
1187700ريال
1319200ريال
1385700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/1
5165000ريال
1192300ريال
1324300ريال
1391100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/4
5220000ريال
1205000ريال
1338400ريال
1405900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/5
5260000ريال
1214300ريال
1348700ريال
1416700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/7
5360000ريال
1237400ريال
1374300ريال
1443600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/8
5305000ريال
1224700ريال
1360200ريال
1428800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/11
5445000ريال
1257000ريال
1396100ريال
1466500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/12
5490000ريال
1267400ريال
1407600ريال
1478600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/13
5460000ريال
1260400ريال
1399900ريال
1470500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/14
5430000ريال
1253500ريال
1392200ريال
1462400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/15
5465000ريال
1261600ريال
1401200ريال
1471900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/19
5495000ريال
1268500ريال
1408900ريال
1479900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/20
5455000ريال
1259300ريال
1398700ريال
1469200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/23
5425000ريال
1252400ريال
1391000ريال
1461100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/25
5365000ريال
1238500ريال
1375600ريال
1445000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/26
5330000ريال
1230400ريال
1366600ريال
1435500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/27
5300000ريال
1223500ريال
1358900ريال
1427400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/28
5275000ريال
1217700ريال
1352500ريال
1420700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/6/30
5225000ريال
1206200ريال
1339700ريال
1407200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/2
5257000ريال
1213600ريال
1347900ريال
1415800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/4
5270000ريال
1216600ريال
1351200ريال
1419300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/5
5245000ريال
1210800ريال
1344800ريال
1412600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/15
5310000ريال
1225800ريال
1361500ريال
1430100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/16
5350000ريال
1235100ريال
1371700ريال
1440900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/17
5455000ريال
1259300ريال
1398700ريال
1469200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/18
5400000ريال
1246600ريال
1384500ريال
1454400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/20
5435000ريال
1254700ريال
1393500ريال
1463800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/22
5385000ريال
1243100ريال
1380700ريال
1450300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/25
5325000ريال
1229300ريال
1365300ريال
1434200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/7/29
5300000ريال
1223500ريال
1358900ريال
1427400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/2
5330000ريال
1230400ريال
1366600ريال
1435500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/3
5310000ريال
1225800ريال
1361500ريال
1430100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/6
5370000ريال
1239700ريال
1376900ريال
1446300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/14
5395000ريال
1245400ريال
1383300ريال
1453000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/21
5440000ريال
1255800ريال
1394800ريال
1465100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/22
5475000ريال
1263900ريال
1403800ريال
1474500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/23
5445000ريال
1257000ريال
1396100ريال
1466500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/27
5510000ريال
1272000ريال
1412800ريال
1484000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/29
5480000ريال
1265100ريال
1405100ريال
1475900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/8/30
5455000ريال
1259300ريال
1398700ريال
1469200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/1
5505000ريال
1270800ريال
1411500ريال
1482600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/4
5530000ريال
1276600ريال
1417900ريال
1489400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/7
5585000ريال
1289300ريال
1432000ريال
1504200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/8
5625000ريال
1298500ريال
1442200ريال
1515000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/9
5590000ريال
1290500ريال
1433300ريال
1505500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/11
5630000ريال
1299700ريال
1443500ريال
1516300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/12
5650000ريال
1304300ريال
1448600ريال
1521700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/13
5675000ريال
1310000ريال
1455100ريال
1528400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/14
5675000ريال
1310000ريال
1455100ريال
1528400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/16
5625000ريال
1298500ريال
1442200ريال
1515000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/18
5560000ريال
1283500ريال
1425600ريال
1497500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/19
5595000ريال
1291600ريال
1434500ريال
1506900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/20
5575000ريال
1287000ريال
1429400ريال
1501500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/22
5555000ريال
1282400ريال
1424300ريال
1496100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/9/28
5585000ريال
1289300ريال
1432000ريال
1504200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/2
5610000ريال
1295100ريال
1438400ريال
1510900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/3
5635000ريال
1300900ريال
1444800ريال
1517700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/6
5680000ريال
1311200ريال
1456300ريال
1529800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/9
5790000ريال
1336600ريال
1484500ريال
1559400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/10
5845000ريال
1349300ريال
1498600ريال
1574200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/11
5920000ريال
1366600ريال
1517900ريال
1594400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/12
5995000ريال
1383900ريال
1537100ريال
1614600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/13
6060000ريال
1399000ريال
1553800ريال
1632100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/14
5900000ريال
1362000ريال
1512700ريال
1589000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/16
5880000ريال
1357400ريال
1507600ريال
1583600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/17
5930000ريال
1368900ريال
1520400ريال
1597100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/18
5970000ريال
1378200ريال
1530700ريال
1607900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/19
5930000ريال
1369000ريال
1520400ريال
1597100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/20
6000000ريال
1385100ريال
1538400ريال
1616000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/23
6050000ريال
1396600ريال
1551200ريال
1629400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/24
6060000ريال
1399000ريال
1553800ريال
1632100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/25
6085000ريال
1404700ريال
1560200ريال
1638900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/27
6105000ريال
1409300ريال
1565300ريال
1644200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/10/30
6160000ريال
1422000ريال
1579400ريال
1659000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/1
6230000ريال
1438200ريال
1597400ريال
1677900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/2
6265000ريال
1446300ريال
1606300ريال
1687300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/4
6285000ريال
1450900ريال
1611500ريال
1692700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/7
6235000ريال
1439400ريال
1598600ريال
1679200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/8
6265000ريال
1446300ريال
1606300ريال
1687300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/9
6265000ريال
1446300ريال
1606300ريال
1687300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/10
6245000ريال
1441700ريال
1601200ريال
1681900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/12
6340000ريال
1463600ريال
1625600ريال
1707500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/14
6370000ريال
1470500ريال
1633300ريال
1715600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/15
6430000ريال
1484400ريال
1648600ريال
1731800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/18
6455000ريال
1490100ريال
1655100ريال
1738500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/21
6445000ريال
1487800ريال
1652500ريال
1735800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/23
6540000ريال
1509800ريال
1676800ريال
1761400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/24
6580000ريال
1519000ريال
1687100ريال
1772200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/25
6530000ريال
1507500ريال
1674300ريال
1758700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/28
6370000ريال
1470500ريال
1633300ريال
1715600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/29
6315000ريال
1457800ريال
1619200ريال
1700800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/11/30
6260000ريال
1445100ريال
1605100ريال
1686000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/2
6210000ريال
1433600ريال
1592200ريال
1672500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/5
6295000ريال
1453200ريال
1614000ريال
1695400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/6
6330000ريال
1461300ريال
1623000ريال
1704800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/7
6505000ريال
1501700ريال
1667900ريال
1752000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/8
6435000ريال
1485500ريال
1649900ريال
1733100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/9
6385000ريال
1474000ريال
1637100ريال
1719600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/12
6465000ريال
1492500ريال
1657600ريال
1741200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/15
6485000ريال
1497100ريال
1662700ريال
1746600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/16
6525000ريال
1506300ريال
1673000ريال
1757400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/17
6495000ريال
1499400ريال
1665300ريال
1749300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/19
6560000ريال
1514400ريال
1682000ريال
1766800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/22
6645000ريال
1534000ريال
1703800ريال
1789700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/23
6665000ريال
1538600ريال
1708900ريال
1795100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/24
6610000ريال
1525900ريال
1694800ريال
1780200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/26
6560000ريال
1514400ريال
1682000ريال
1766800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/27
6600000ريال
1523600ريال
1692300ريال
1777600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1396/12/28
6650000ريال
1535200ريال
1705000ريال
1791000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
آرشیو سال1397
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1397/1/2
6690000ريال
1544400ريال
1715300ريال
1801800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/4
6800000ريال
1569800ريال
1743500ريال
1831400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/5
6930000ريال
1599800ريال
1776800ريال
1866400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/6
7015000ريال
1619400ريال
1798600ريال
1889300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/7
6920000ريال
1597500ريال
1774300ريال
1863700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/8
6870000ريال
1585900ريال
1761500ريال
1850300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/9
6910000ريال
1595200ريال
1771700ريال
1861000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/14
6970000ريال
1609000ريال
1787100ريال
1877200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/16
6940000ريال
1602100ريال
1779400ريال
1869100ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/18
7150000ريال
1650600ريال
1833200ريال
1925700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/19
7455000ريال
1721000ريال
1911400ريال
2007800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/20
7550000ريال
1742900ريال
1935800ريال
2033400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/21
6850000ريال
1581300ريال
1756300ريال
1844900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/22
7180000ريال
1657500ريال
1841000ريال
1933800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/26
7350000ريال
1696800ريال
1884500ريال
1979500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/27
7460000ريال
1722100ريال
1912700ريال
2009200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/28
7325000ريال
1691000ريال
1878100ريال
1972800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/1/29
7350000ريال
1696800ريال
1884500ريال
1979500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/1
7420000ريال
1712900ريال
1902500ريال
1998400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/2
7380000ريال
1703700ريال
1892200ريال
1987600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/3
7340000ريال
1694400ريال
1882000ريال
1976900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/4
7385000ريال
1704800ريال
1893500ريال
1989000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/5
7420000ريال
1712900ريال
1902500ريال
1998400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/8
7500000ريال
1731400ريال
1923000ريال
2019900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/9
7650000ريال
1766000ريال
1961400ريال
2060300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/10
7720000ريال
1782200ريال
1979400ريال
2079200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/11
7850000ريال
1812200ريال
2012700ريال
2114200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/13
8100000ريال
1869900ريال
2076800ريال
2181500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/15
8560000ريال
1976100ريال
2194800ريال
2305400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/16
8680000ريال
2003800ريال
2225500ريال
2337700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/17
8020000ريال
1851400ريال
2056300ريال
2160000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/18
8060000ريال
1860700ريال
2066600ريال
2170800ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/19
8430000ريال
1946100ريال
2161400ريال
2270400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/20
8520000ريال
1966800ريال
2184500ريال
2294700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/22
8550000ريال
1973800ريال
2192200ريال
2302700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/23
8355000ريال
1928800ريال
2142200ريال
2250200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/24
8030000ريال
1853700ريال
2058900ريال
2162700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/25
8080000ريال
1865300ريال
2071700ريال
2176200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/26
8015000ريال
1850300ريال
2055000ريال
2158600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/29
7900000ريال
1823700ريال
2025500ريال
2127700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/30
7985000ريال
1843300ريال
2047300ريال
2150600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/2/31
8140000ريال
1879100ريال
2087100ريال
2192300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/1
8170000ريال
1886100ريال
2094800ريال
2200400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/2
8130000ريال
1876800ريال
2084500ريال
2189600ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/3
8200000ريال
1893000ريال
2102500ريال
2208500ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/5
8210000ريال
1895300ريال
2105000ريال
2211200ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/6
8250000ريال
1904500ريال
2115300ريال
2221900ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/7
8370000ريال
1932200ريال
2146100ريال
2254300ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/8
8510000ريال
1964500ريال
2181900ريال
2292000ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/9
8550000ريال
1973800ريال
2192200ريال
2302700ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/12
8430000ريال
1946100ريال
2161400ريال
2270400ريال
هرمثقال 17 عیار
هرگرم 18 عیار
هرگرم 20 عیار
هرگرم 21 عیار
1397/3/13
8565000ريال
1977200ريال
2196100ريال
2306